Sist oppdatert 23. juni 2022

Ismåken (Pagophila eburnea) er en høyarktisk art som er knyttet til isfylte farvann hele året. Arten forekommer nordøst i Canada, på Grønland, Svalbard og i Russland. Den globale hekkebestanden er anslått til ca. 14 000 par. Arten finner sin næring i driviskanten, men kan også utnytte rester av byttedyr fra isbjørn. På Svalbard hekker ismåken i relativt små, spredte kolonier, hovedsakelig øst på Spitsbergen, Barentsøya og Nordaustlandet. Overvåking av hekkebestanden på Svalbard viser en årlig nedgang på ca. 4 % per år siden overvåkingen startet i 2009.

Hekkende ismåke på Barentsøya, Svalbard. Foto: Vidar Bakken / Norsk Polarinstitutt

Hva overvåkes?


Antall hekkende par ismåker på Svalbard

Bestandsutvikling hos ismåke i 32 utvalgte kolonier angitt som prosent av gjennomsnittet for hele overvåkingsperioden. Overvåkingen av ismåke på Svalbard viser en nedgang i hekkebestanden på ca. 4 % pr. år. Nedgangen settes i sammenheng med nedgangen i artens primærhabitat – sjøis.
(Siter disse dataene: Norsk Polarinstitutt (2022). Bestandsstørrelse for ismåke, angitt som prosent av gjennomsnittet . Miljøovervåking Svalbard og Jan Mayen (MOSJ). URL: https://mosj.no/indikator/dyreliv/dyreliv-i-havet/ismake/)

Detaljer om dataene

Sist oppdatert23. juni 2022
OppdateringsintervallÅrlig
Neste oppdateringApril 2023
Oppdragsgivende organisasjonKlima- og miljødepartementet
Utførende organisasjonNorsk Polarinstitutt
KontaktpersonHallvard Strøm

Metode

Et utvalg på 32 hekkekolonier besøkes i sen rugetid/tidlig ungetid til fots, med snøscooter eller helikopter. Antall okkuperte reir registreres av to observatører, i tillegg til å bli dokumentert med foto. Dersom arbeidet gjøres fra helikopter, holdes nødvendig avstand til kolonien slik at fuglene ikke flyr av reiret. Arten kan skifte hekkeplass mellom år, og det er derfor nødvendig å overvåke et større antall kolonier, for å kunne fange opp om de observerte antallsendringene skyldes forflytninger mellom kolonier.

Kvalitet

Metoden brukes i de fire landene som har hekkebestander av ismåke (Canada, Grønland, Norge og Russland).

Andre metadata

Alle data lagres i Norsk Polarinstitutts sjøfugldatabase. I tillegg lagres aggregerte data i SEAPOP sine databaser.

Status og trend

Overvåkingen av ismåke på Svalbard viser en nedgang i hekkebestanden på ca. 4 % per år siden 2009. Utviklingen vurderes som alvorlig gitt artens bestandsstørrelse og dens begrensede globale utbredelse. Tidsserien er imidlertid kort (12 år) og vi mangler grunnleggende kunnskap om artens biologi. En må derfor utvise forsiktighet i tolkingen av dataserien. Nedgangen på Svalbard er i tråd med tilsvarende utvikling i Canada og på Grønland, hvor arten også går tilbake.

Årsaker

Nedgangen i hekkebestanden settes i sammenheng med en pågående reduksjon av artens primærhabitat – sjøis, og høye nivåer av miljøgifter. De direkte koblingene er imidlertid uklare. En nedgang på 70 % i den kanadiske hekkebestanden har blitt dokumentert. Arten har også forsvunnet fra de sydligste hekkeområdene på Grønland.

Konsekvenser

Om overvåkingen

Ismåke overvåkes fordi arten er sårbar for klimaendringer og fordi det er påvist så høye nivåer av miljøgifter at det kan ha effekter på bestanden. Arten er også klassifisert som sårbar i rødlisten for Svalbard. Ismåken regnes som en isavhengig art fordi den henter det meste av sin næring i drivisen og har tilhold i isfylte farvann gjennom hele året.

Videre lesning

Publikasjoner

  1. Descamps, S., Strøm, H. 2021. As the Arctic becomes boreal: ongoing shifts in a high‐Arctic seabird community. Ecology. DOI:10.1002/ecy.3485
  2. Strøm, H., Bakken, V., Skoglund, A., Descamps, S., Fjeldheim, V.B., Steen, H. 2020. Population status and trend of the threatened ivory gull Pagophila eburnea in Svalbard. Endangered Species Research 43: 435–445. DOI:10.3354/esr01081
  3. Strøm, H., Boertmann, D., Gavrilo, M.V, Gilchrist, G., Gilg, O., Mallory, M., Mosbech, A. and Yannic, G. 2019. Ivory Gull: Status, Trends and New Knowledge. Arctic Report Card 2019. https://arctic.noaa.gov/Report-Card/Report-Card-2019/ArtMID/7916/ArticleID/836/Ivory-Gull-Status-Trends-and-New-Knowledge