Sist oppdatert 19. september 2022

Antall årlige overnattinger i Longyearbyen viser hvor attraktivt Svalbard er som reisemål samtidig som det gir en indikasjon på hvilken påvirkning naturmiljø og kulturminner i Longyearbyen og nærmest tilstøtende områder (dagsutfartsområder) kan utsettes for. Det er en sammenheng mellom antall overnattinger og omfanget av sightseeing, organiserte turer og ikke-organisert friluftsliv som utøves med utgangspunkt i Longyearbyen.

Overnattinger i Longyearbyen
Foto: Stein Ø. Nilsen / Norsk Polarinstitutt

Hva overvåkes?


Antall gjestedøgn

Statistikken for overnattinger i Longyearbyen i perioden 1995–2019 viser en klar økning gjennom stort sett hele perioden, med unntak for årene 2008-2012. Etter den tid har det vært en betydelig økning hvert år. Antall overnattinger i 2019 endte på rekordhøye 166 801 gjestedøgn. Den største økningen er knyttet til ferie- og fritidsmarkedet. Antall overnattinger i dette segmentet er mer enn tredoblet fra 2005 til 2019.  Personer på kurs/konferanser har økt jevnt og trutt fra 2005 til 2018, men i 2019 ble dette tallet redusert med 2/3 i forhold til året før. Siden 2005 har antallet overnattinger tilknyttet yrkesreiser gått jevnt ned, med unntak av 2018 som var et år med mye byggeaktivitet i Longyearbyen. Overnattingstallene for 2020 og 2021 er naturligvis preget av tiltak tilknyttet koronasituasjonen som ble gjeldende fra mars 2020. Tiltakene medførte en stor reduksjon i antall overnattinger i Longyearbyen og vi må 20 år tilbake i tid for å finne overnattingstall på samme nivå som i 2020 og 2021.
(Siter disse dataene: Visit Svalbard (2022). Antall gjestedøgn på overnattingsbedrifter. Miljøovervåking Svalbard og Jan Mayen (MOSJ). URL: https://mosj.no/indikator/pavirkning/ferdsel/overnattinger-i-longyearbyen/)

Detaljer om dataene

Sist oppdatert19. september 2022
OppdateringsintervallÅrlig
Neste oppdateringMai 2023
Oppdragsgivende organisasjonSysselmesteren på Svalbard
Utførende organisasjonVisit Svalbard AS
KontaktpersonThomas Haavik

Metode

Overnattingsbedriftene rapporter årlig inn antall gjestedøgn og gjestenes oppgitte formål med oppholdet – kurs/konferanse, yrkesreiser, ferie/fritid og totalt til Visit Svalbard. Svalbard Camping er ikke inkludert.

Kvalitet

Overnattingsbedriftene må kvalitetssikre den informasjon de får inn. De bearbeider og rapporterer videre til Visit Svalbard og Sysselmesteren på Svalbard.

Status og trend

Statistikken for totalt antall overnattinger i Longyearbyen i perioden 1995–2019 viser en sprangvis økning i periodene fra 1995 til 1997, fra 1999 til 2001 og 2012 til 2017.

I perioden 2003–2008 var det en jevn økning og en foreløpig topp ble nådd i 2008 med 92 000 overnattinger. Etter en nedgang de påfølgende fire årene kom det en tydelig oppsving i 2013. Trenden har fortsatt siden, og 2019 ble et rekordhøyt år med 166 801 overnattinger totalt.

Den største økningen i antall er knyttet til ferie- og fritidsmarkedet. Her er antall overnattinger mer enn doblet i løpet av de siste seks årene, fra 65 358 i 2013 til 147 332 i 2019. Antall personer på kurs/konferanser var sjudobbelt frem til 2018 sammenliknet med 1995. Fra 2018 til 2019 gikk dette antallet imidlertid ned med 65 %. Når det gjelder yrkesreiser var det en klart svakere økning fram til en topp i 2005. Etter den tid har antall gjestedøgn gått ned, men trenden har igjen snudd og i 2018 var det en markant økning. Økningen viste seg derimot ikke å vare, og i 2019 var dette tallet mer enn halvert.

Tiltakene i forbindelse med koronasituasjonen reduserte antall overnattinger fra mars 2020 kraftig. I en periode kom det så og si ingen tilreisende til Svalbard. Størstedelen av overnattingene dette året fant sted i januar og februar før pandemien, samt i løpet av en periode fra begynnelsen av juni 2020 og store deler av sommeren. Overnattingstallene ble uansett lave også i denne perioden grunnet mange kansellerte turopplegg. Den prosentvise nedgangen fra 2019 til 2020 var på 59 % totalt. Prosentvis var nedgangen størst blant reisende i segmentene for kurs/konferanse og yrkesreisende som opplevde en nedgang på henholdsvis 78 % og 88 %. Størst var likevel nedgangen i segmentet for ferie- og fritidsreisende som hadde over 80 000 færre overnattingsgjester enn året før. Det var en liten økning i antall overnattinger i 2021. Størstedelen av økningen var i segmentet for yrkes-, forrettnings- eller tjenestereiser med totalt 7773 overnattinger. Som er på et nivå fra før koronasituasjonen og tiltakene. 

Årsaker

Mange faktorer vil virke inn på antall gjestedøgn i Longyearbyen. Det antas at den viktigste enkeltfaktoren er flytilbudet mellom fastlandet og Longyearbyen. Oppbygging av hotellkapasiteten i Longyearbyen har også betydd mye, men også markedsføring, tilbudet på turoperatørsiden og den økonomiske situasjon for bedrifter og privatkunder har påvirket utviklingen. Reiselivsnæringen på Svalbard sitt arbeid med å promotere mørketiden har båret frukter i form av flere gjester og en høyere beleggsprosent på denne tiden av året.

I 2013 startet flyselskapet Norwegian med direkteruter fra Oslo igjen. Dette betyr mye for overnattingsvolumet. For kategorien ferie/fritid har nok den økonomiske krisen i Europa i 2008–2009 virket inn. Denne krisen er over og folk bruker mer penger på reiser/opplevelser igjen.

For kurs og konferanser var det en markert nedgang i 2019. Kostnadsnivået på flyreiser og opphold i Longyearbyen kan ha medvirket til dette.

Når det gjelder yrkesreiser vil bedrifters økonomi ha betydning, men også omfanget av byggevirksomhet og næringsaktivitet i Longyearbyen. Store utbygginger de siste 15-20 årene har også påvirket antall gjestedøgn gjennom arbeiderne som har vært tilknyttet slike prosjekter. Skredsikringsarbeider og flytting samt etablering av nye boligfelt har gitt utslag de siste årene.

Antall gjestesenger har også økt en god del de siste årene med etablering av flere nye overnattingstilbud.

Konsekvenser

Antall gjestedøgn i Longyearbyen er selvsagt avgjørende for overnattingsbedriftene, men har også ringvirkninger for det øvrige næringsliv:

 • butikker av alle slag
 • turoperatører som selger opplevelsesprodukter av kortere eller lengre varighet
 • transportnæringen
 • serveringsbransjen
 • museer
 • galleri
 • m.m.

Avhengig av hva overnattingsgjestene foretar seg, vil de kunne utøve en påvirkning på naturmiljøet. Alle som skal reise til Svalbard kommer dit enten med fly eller båt, og økt trafikk vil bety økte klimagassutslipp.

Om overvåkingen

Antall årlige overnattinger i Longyearbyen kan brukes som en indikasjon på den påvirkning som kan forventes på naturmiljø og kulturminner i Longyearbyen og nærmest tilstøtende områder (dagsutfartsområder), og er derfor viktig å overvåke.

Med tilhørende overvåkingsserier knyttet til målinger av påvirkning, kan årsakssammenhenger etableres for menneskelig påvirkning på naturen i Longyearbyen-området.

Steder og områder

Forhold til annen overvåking

Overvåkingsprogram

 • Ingen

Internasjonale miljøavtaler

 • Ingen

Frivillig internasjonalt samarbeid

 • Ingen

Relatert overvåking

 • Ingen

Videre lesning