Indikatorene for havklima belyser endringer i havis, havnivå, havtemperatur, saltholdighet og ferskvannsstrømmer. Endringer i disse forholdene kan være signaler på klimaendringer, og vil ha betydning for naturmiljøet på Svalbard og Jan Mayen og havområdene rundt. Enkelte av indikatorene måler også prosesser som er tett knyttet til klimautviklingen globalt eller over større områder av Europa. I Arktis er det store naturlige variasjoner, og det er derfor viktig å overvåke havklimaindikatorene over lang tid.