Sist oppdatert 21. april 2023

Fiskedødelighet angir hvor stor del av bestandene som blir fisket opp. I Barentshavet fiskes det store kvanta, og i dag forvaltes bestandene bærekraftig. Barentshavet er et viktig fiskeriområde, hvor det fiskes først og fremst torsk, hyse, lodde og noe reke, blåkveite og snabeluer.

Fiskedødelighet i Barentshavet
Foto: Stein Ø. Nilsen / Norsk Polarinstitutt

Hva overvåkes?


Fiskedødelighet i Barentshavet

Figuren viser utviklingen i fiskedødelighet for snabeluer og nordøstarktisk torsk og hyse i Barentshavet. Fiskedødelighet angir hvor stor andel av fiskebestandene som blir fisket opp. Der verdien i diagrammet er lavere enn null er fiskedødeligheten lavere enn den vedtatte grensen og bestanden høstes bærekraftig.
(Siter disse dataene: Havforskningsinstituttet (2023). Fiskedødelighet i Barentshavet. Miljøovervåking Svalbard og Jan Mayen (MOSJ). URL: https://mosj.no/indikator/pavirkning/fiskeri-og-ferskvannsfiske/fiskedodelighet-i-barentshavet/)

Detaljer om dataene

Sist oppdatert21. april 2023
OppdateringsintervallÅrlig
Neste oppdateringAugust 2024
Oppdragsgivende organisasjonNærings- og fiskeridepartementet
Utførende organisasjonHavforskningsinstituttet
KontaktpersonGro I. van der Meeren (Overvåkingsgruppens sekretariat)
Bjarte Bogstad

Metode

Fiskedødelighet som følge av fiskeriene er en av flere dødelighetsfaktorer for fisk. Totaldødelighet (Z) beregnes ut fra en klart definert formel, der dødeligheten for en årsklasse av fisk i ett år er bestemt ut fra antallet fisker ved starten av året, og antallet fisker ved starten i det påfølgende året. Totaldødeligheten er all dødelighet i bestanden, og er altså et mål på hvor mange fisker som forsvinner fra en gitt årsklasse i løpet av året. Totaldødelighet kan deles i to:

  1. menneskeskapt dødelighet (F) som følge av fiske
  2. naturlig dødelighet (M) som følge av predasjon, sykdom osv.

Fiskedødelighet for en art er altså et sammensatt mål for flere årsklasser. For torsk benyttes eksempelvis ofte et gjennomsnitt av årsklassene fra og med 5 år til 10 år, betegnet som F5-10. Imidlertid er det ikke uproblematisk å velge ut enkelte årsklasser fremfor andre, da fiskedødeligheten varierer med alder og størrelse på fisken. Ungfisk har høyest dødelighet, mens de ikke fiskes på i særlig grad, altså kan de ha lav fiskedødelighet men høy naturlig dødelighet.

Fiskedødeligheten (F) ligger vanligvis mellom 0 og 1, og er proporsjonal med fangstinnsatsen. En dobling av F er nærmest en dobling av fangstinnsatsen.

Følgende faktorer inngår i målingene: Kritisk gytebestandnivå (Blim), føre-var gytebestanden (Bpa) og B-target, gytebestandsnivå en styrer mot/ønsker å oppnå. Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim), føre-var fiskedødelighetsnivå (Fpa) og fiskedødelighet i forhold til maksimalt langtidsutbytte (Fmsy). Se mer om disse begrepene i «Om overvåkingen».

Flim er den øvre grenseverdien for F for å sikre bærekraftige fiskerier. F-verdien settes vanligvis til Fmsy i rådgivningssammenheng. Om det er en negativ utvikling i både bestanden og rekrutteringen, og fiskedødeligheten blir liggende under referanseverdien over tid, settes det inn tiltak for å verne bestanden og minske fiskedødeligheten. Eksempelvis vil kvotene reguleres.

Innsamlingsmetoder og arbeidsgrupper under ICES som beregner fiskedødelighet
FiskebestandToktMetodeICES-arbeidsgruppe
Nordøstarktisk torskNorsk-russiske
bunntråltokt, i august-september (økosystemtoktet) og februar (vintertoktet),
russisk bunntråltokt i oktober-desember, Lofotentoktet.
BunntrålAFWG
Nordøstarktisk hyseNorsk-russiske
bunntråltokt, i august-september (økosystemtoktet) og februar (vintertoktet),
russisk bunntråltokt i oktober-desember.
BunntrålAFWG
SnabeluerNorsk-russiske bunntråltokt, i august-september (økosystemtoktet) og februar (vintertoktet),dessuten pelagisk tokt i Barentshavet og Norskehavet hvert tredje år.BunntrålAFWG

Begreper

Blim = Kritisk gytebestandsnivå

Bpa = Føre-var-gytebestandsnivå

Flim = Kritisk fiskedødelighetsnivå

Fpa = Føre-var-fiskedødelighetsnivå

Fmp = Fiskedødelighet i høstingsregelen

FMSY = Fiskedødelighet i forhold til maksimalt bærekraftig langtidsutbytte

F = Fiskedødelighet

Z = Totaldødelighet

M = Naturlig dødelighet

Kvalitet

Overvåkingen er ikke sertifisert , men metodene som benyttes er kvalitetssikrede, og i stor grad samkjørt mellom Norge og Russland. Dataene samles inn i flere sammenhenger. Dataene for det kommersielle fisket skaffes gjennom data fra fiskeriene og fiskeristatistikken til Fiskeridirektoratet.

Indikatoren gjelder bare fiskedødelighet for torsk, hyse og snabeluer i forvaltningsplanområdet for Barentshavet.

Andre metadata

ICES sin database

Referansenivå og tiltaksgrense

Bestandene forvaltes hovedsakelig etter avtalte forvaltningsplaner, som blant annet består av en høstingsregel. Høstingsregelen definerer hvordan fiskedødeligheten skal reduseres når størrelsen på gytebestanden faller under et visst nivå.

For å sikre bærekraftige fiskerier har det blitt satt en kritisk grenseverdi for fiskedødelighet for mange fiskebestander (Flim). De siste årene har imidlertid den fiskedødeligheten som forventes å gi maksimalt langtidsutbytte for fiskeriene (Fmsy) blitt styrende når Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) gir landene råd om hvor store fiskekvotene bør være. Indikatoren er likevel basert på avviket som faktisk beregnet fiskedødelighet (F) har fra anbefalt Flim.

Avvik mellom beregnet, faktisk fiskedødelighet for de aktuelle artene og kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) anbefalt av ICES, blir beregnet med 95% usikkerhet, noe som ikke blir angitt her. For noen arter anbefales føre-var verdien Fpa. Denne benyttes i avviksberegningen når Flim ikke er gitt.

Grenseverdier fiskedødelighet

FiskeslagKritisk grenseverdi for høyest akseptable fiskedødelighetSist endret
Nordøstarktisk torsk (5-10 år)Flim=0,742015
Nordøstarktisk hyse (4-7 år)Flim=0,772015
SnabeluerFMSY=0,0392006
BlåkveiteIkke definertIkke gjennomført
LoddeIkke definertIkke gjennomført
Kilde: ICES/Havforskningsinstituttet

Tiltaksgrense

Bestandene som inngår i denne indikatoren forvaltes hovedsakelig etter forvaltningsplaner. Høstingsregelen definerer hvordan fiskedødeligheten skal reduseres når størrelsen på gytebestanden faller under et visst nivå.

Status og trend

En gjennomgang av fangststatistikk for norske og utenlandske fartøy de senere årene viser at Norge står for omtrent 45 prosent av all fangsten i Barentshavet, mens Russland, Island, Grønland, Storbritannia, Færøyene og EU-land står for resten.

Gjennom historien har fiskeriene hatt en klar påvirkning på de kommersielle bestandene med ringvirkninger til økosystemet.

Situasjonen er god for alle bestandene, da de i mange år har blitt høstet bærekraftig. De siste årene har fiskedødeligheten for torsk og hyse økt og er nå i overkant av føre-var-nivået. Imidlertid er gytebestanden for begge artene godt over føre-var-nivået.

Årsaker

Fiskedødeligheten påvirkes av hvor mye fisk som landes gjennom fiskeriene og henger slik sett sammen med høstingsgraden. Dersom fiskedødeligheten er beregnet til å være under føre-var-nivået (Fpa), sier vi at bestanden høstes bærekraftig.

Konsekvenser

Fiskedødelighet er en viktig del av de avtalte kvoteavtalene. Hvis det står dårlig til med enfiskebestand, vil fiskeriene få mindre kvoter, og i noen tilfeller også utvidet tids- og områdebegrenset fiskeforbud.

Loddebestanden er et unntak. Loddas korte livslengde som engangsgyter, gjør at beregningsmetoden for fiskedødelighet ikke passer for denne arten.. Loddefisket var stengt i perioden 2016 – 2021(bortsett fra 2018), men vil bli åpnet igjen i 2022 og 2023.

Bestandene av torsk og lodde forvaltes i sammenheng, og man tar hensyn til torskens beiting på lodde og loddas betydning som mat for torsk. Loddefisket har også vært stoppet i flere perioder tidligere (1987-1990, 1994-1998, 2003-2007). Påvirkningen på lodde fra torsk, sild og andre bestander antas å bety vesentlig mer enn fisket for bestandsutviklingen hos lodde.

Om overvåkingen

Indikatoren fiskedødelighet sier noe om i hvor stor grad de kommersielle fiskebestandene i Barentshavet påvirkes direkte av fiskeriene. Den brukes i fiskeriforvaltningen.

Størrelsen på fiskedødeligheten inngår i vurderingene som gjøres når fiskekvoter og høstingsregler skal bestemmes. Dataene er hentet fra beregningene til Det internasjonale havforskningsrådet (ICES).

Denne indikatoren er basert på avvik i beregnet, faktisk årlig fiskedødelighet for hver art, trukket fra den gitte absolutt øvre grenseverdien for fiskedødelighet (Flim), anbefalt av fiskerieksperter ved Det internasjonale havforskningsrådet (ICES). Om Flim ikke er gitt, så benyttes føre-var grenseverdien Fpa.

Fiskedødeligheten blir brukt som styringsverktøy for å regulere fiskepresset på de kommersielle bestandene, sammen med estimater for bestandsstørrelse og rekruttering til bestandene.

Indikatoren omfatter fiskedødelighet for torsk, hyse og snabeluer. Grenseverdier for fiskedødelighet beregnes ikke for andre kommersielt viktige fiskebestander, og disse er derfor ikke tatt med i denne indikatoren. Lodda, som bare gyter en gang, forvaltes slik at det skal være 95 prosent sannsynlighet for at gytebestanden er over den grenseverdien som er satt for bestandsstørrelsen (Blim). Siden fiskedødelighet ikke anvendes i forvaltningen av lodde, har vi valgt å holde denne utenfor indikatorberegningene.

Indikatoren fiskedødelighet sier noe om i hvor stor grad de kommersielle fiskebestandene i Barentshavet påvirkes direkte av fiskeriene. Den brukes i fiskeriforvaltningen.

Størrelsen på fiskedødeligheten inngår i vurderingene som gjøres når fiskekvoter og høstingsregler skal bestemmes. Dataene er hentet fra beregningene til Det internasjonale havforskningsrådet (ICES).

Havforskningsinstituttet samler inn data fra norsk økonomisk sone, fiskevernsonen rundt Svalbard og i noen grad også fra russisk økonomisk sone for å bidra til å beregne bestandsutvikling og rekruttering hos blant annet torsk, hyse, blåkveite og snabeluer, så vel som lodde og til dels polartorsk. Datainnsamlingen skjer på årlige tokt, mange av disse er samordnet med Russland.

Alle deltakerland samles med sine fiskeridata og leverer en samlet vurdering av bestandsutvikling og fiskedødelighet, som grunnlag for de internasjonale kvoterådene fra ICES. ICES gir deretter gir råd om totalkvote basert på fiskedødelighet og analyser av størrelsen på totalbestand, gytebestand og årsklassestyrke for alle kommersielle fiskebestander.

Bestandene forvaltes i fellesskap etter råd fra ICES gjennom avtaler mellom Norge og andre land. Totalkvoten for torsk, hyse, lodde og blåkveite bestemmes av Norge og Russland. For torsk, hyse og lodde har Norge og Russland blitt enige om høstingsregler.

Snabeluer fiskes både i Barentshavet og i Norskehavet (internasjonalt farvann, det såkalte Smutthavet), og separate kvoter fastsettes for disse to områdene. For reker fastsettes det ingen totalkvote, men fangsten har i mange år ligget betydelig under anbefalingene fra ICES.

Evaluering

En gytebestand som er beregnet til et nivå som med høy sannsynlighet vil gi god rekruttering, har god reproduksjonsevne (gytebestanden er over Bpa). En god rekruttering forutsetter at miljømessige faktorer som påvirker overlevelsen av yngel er gunstige.

Når gytebestandsnivået er beregnet til et nivå som med økende sannsynlighet gir redusert rekruttering, har bestanden risiko for redusert reproduksjonsevne (gytebestanden er under Bpa, men over Blim). Dette forutsetter igjen at de miljømessige faktorene er gunstige for rekruttering. Dersom gytebestanden er beregnet til et nivå som med svært høy sannsynlighet gir dårlig rekruttering uansett miljøforhold, sier vi at bestanden har sviktende reproduksjonsevne (gytebestanden er under Blim).  

Fiskedødelighet henger sammen med høstingsgraden. Dersom fiskedødeligheten er beregnet til å være under føre-var-nivået (Fpa), sier vi at bestanden høstes bærekraftig. Om fiskedødeligheten er beregnet til å være over føre-var-nivået (Fpa), men under det som ICES har definert som grenseverdien for bærekraftighet (Flim), er det risiko for at bestanden ikke høstes bærekraftig. Det er da økt sjanse for at fiskedødeligheten har et nivå som vil bringe bestanden under føre-var-grensen (Bpa). Dersom fiskedødeligheten er beregnet til å være over grenseverdien for bærekraftighet (Flim), sier vi at bestanden ikke høstes bærekraftig.

Steder og områder

Forhold til annen overvåking

Overvåkingsprogram

Internasjonale miljøavtaler

Frivillig internasjonalt samarbeid

  • Ingen

Relatert overvåking

  • Ingen

Videre lesning

Lenker

Publikasjoner

  1. Bakketeig, I., Gjøsæter, H., Hauge, M., Sunnset, B. H., & Toft, K. Ø. (red.) (2015). Havforskningsrapporten 2015. Fisken og havet, særnummer 1-2015. Havforskningsinstituttet. https://doi.org/11250/280252.
  2. Ellingsen, K. E., Anderson, M. J., Shackell, N. L., Tveraa, T., Yoccoz, N. G., & Frank, K. T. (2015). The role of a dominant predator in shaping biodiversity over space and time in a marine ecosystemJournal of Animal Ecology, 84(5), 1242-1252. https://doi.org/10.1111/1365-2656.12396