Sist oppdatert 30. september 2022

Ferdsel har potensial for negative effekter på fugl, pattedyr, vegetasjon og kulturminner. På Svalbard må du som individuell reisende melde ifra til Sysselmesteren om tur i meldepliktig område. Flertallet av de individuelle reisende ferdes på en hensynsfull måte, men det finnes unntak. Tidsserien viser antall individuelle reisende i de meldepliktige områdene langt unna bosetningene på Svalbard.

Individuelle reisende
Foto: Øystein Overrein / Norsk Polarinstitutt

Hva overvåkes?


Antall individuelle reisende i meldeplikt område

Totalt antall individuelle reisende i meldepliktig område utenfor Forvaltningsområde 10 (Nordenskiöld Land, Dickson Land, Bünsow Land, deler av Sabine Land og nærområdet til Ny-Ålesund, samt Isfjorden, van Mijenfjorden og Kongsfjorden). Individuelle reisende defineres som enhver tilreisende, fastboende på Svalbard, forsker eller annen person som foretar turer utenfor forvaltningsområde 10, uten å være deltaker i felt- eller turopplegg organisert av en turoperatør eller forsknings- og utdanningsinstitusjon.

Antallet individuelle reisende har variert mellom 170 og 925 siden 1997. Antall individuelle reisende har økt jevnt og avhenger av is- og værforhold, private initiativ, turoperatørers tilbud og ferdsel i tilknytning til forskning. Individuelle reisende som drar på tur med seilbåter utenfor Forvaltningsområde 10 har økt i de senere år. De lave tallene i 2020 og 2021 skyldes koronapandemien.
(Siter disse dataene: Sysselmesteren på Svalbard (2022). Antall individuelle reisende i meldepliktig område. Miljøovervåking Svalbard og Jan Mayen (MOSJ). URL: https://mosj.no/indikator/pavirkning/ferdsel/individuelle-reisende/)

Detaljer om dataene

Sist oppdatert30. september 2022
OppdateringsintervallÅrlig
Neste oppdateringMai 2024
Oppdragsgivende organisasjonNorsk Polarinstitutt
Utførende organisasjonSysselmesteren på Svalbard
KontaktpersonThomas Haavik

Metode

Som det fremgår av Forskrift om turisme mv. på Svalbard så har individuelle reisende utenfor Forvaltningsområde 10, som ikke er fastboende meldeplikt til Sysselmesteren. Etter endt reise rapporteres det til Sysselmesteren. Sysselmesteren bearbeider og sammenstiller data. Individuelle reisende som er fastboende har meldeplikt for turer til eller innen Sør-Spitsbergen, Forlandet og Nordvest-Spitsbergen nasjonalparker og Søraust-Svalbard og Nordaust-Svalbard naturreservater.

Kvalitet

Sysselmesteren kvalitetssikrer data. Tidligere år har det vært et problem at ikke alle overholder melde- og rapporteringsplikten. I dag er ikke dette ansett å være en problemstilling.

Status og trend

Antallet individuelle reisende har variert mellom 400 og 700 siden 1998 og frem til 2014. Etter den tid har det vært en jevn økning i ferdselen. Året 2017 var et unntak. Forskningspersonell utgjør en varierende andel av dette antallet avhengig av hvilke typer prosjekter som pågår til enhver tid og hvor de geografisk er plassert. I Det internasjonale polaråret 2007–2008  var det mange forskere på feltarbeid.

For 2020-sesongen ble det registrert 170 individuelle reisende i meldepliktige områder. Det var en liten økning i 2021 med 244 individuelle reisende. De lave tallene skyldes koronapandemien og reiserestriksjoner. I 2020 og 2021 var det mange fastboende på tur, og det var noe forskningsaktivitet.

Reiselivsstatistikken viser at rekreasjon er formålet med reisen for ca. ⅔ av personene, mens forskerne normalt utgjør ¼ av antall personer. Oppholdstiden for forskere i felt er imidlertid gjerne lenger.

Årsaker

I følge Sysselmesteren var det fram til 2008 en økning i antall private seilbåter som ankom Svalbard og seilte langs vestkysten av Spitsbergen. Enkelte drar også mye lenger. En økning i antall småbåter i Longyearbyen og Ny-Ålesund kan også ha bidratt til økning i antall individuelle reisende på tur i meldepliktige områder.

Det internasjonale polaråret forklarer deler av økningen fra 2006 til 2007–2008, da det var flere forskere på feltarbeid. Siden 2013 har det vært en jevn sterk økning, sannsynligvis av både forskere og andre individuelle reisende.

Hovedmengden av ferdselen skjer i perioden juni–august.

Konsekvenser

Gruppen «individuelle reisende» spenner over et vidt spekter av typer reisende med ulike formål for sine opphold. Forskere deltar på forskningsprosjekter som omfatter fanging, bedøving og merking av dyr. Andre foretar bare passiv telling eller forsker på isbreer, planter, marine organismer osv. Turister opplever dyrelivet, naturen og kulturminnene uten at de er veiledet eller styrt av en guide, noe som medfører stort ansvar for riktig ferdsel.

Viktigere enn antall personer er antall feltdøgn de representerer, men det fanges ikke opp her. Hvordan de individuelle reisende fordeler seg i grupper er også av betydning – for eksempel vil 30 personer fordelt på fem grupper og fem baseleirer påvirke miljøet på en annen måte enn 30 personer fordelt på seks til ti grupper av ulik størrelse som besøker et stort antall steder. Baseleirer kan også gi vegetasjonsslitasje/stidannelse, mens nomadiske grupper kan berøre langt flere lokaliteter.

Ferdselen har potensial for mulige negative effekter på fugl, pattedyr og kulturminner. Individuelle reisende foretar sine ilandstigninger på selvvalgte steder uten å bli ledet av en ekspedisjonsleder eller guide. De skal selvsagt etterleve bestemmelsene i Svalbardmiljøloven og turistforskriften, men de er ikke forpliktet til å forholde seg til Site Guidelines slik AECO sine medlemmer og turister organisert av turoperatører må. Forskergrupper har ofte tilhold på samme sted over en lengre feltperiode.

Flertallet av de individuelle reisende ferdes på en hensynsfull måte, men unntak finnes. Manglende kunnskap om regelverket er oftest årsaken når folk ikke opptrer hensynsfullt. Fra de senere år er det kjent tilfeller av brudd på kulturminnelovgivningen forårsaket av individuelle reisende. Ofte gjelder dette telting/leirslagning eller brenning av bål innenfor sikringssonen rundt fredete kulturminner. Enhver har ansvar for å sette seg inn i lover og forskrifter, og undervisnings- og forskningsinstitusjoner har et overordnet ansvar for opplæring av sitt personell.

Et fåtall isbjørn er skutt i nødverge de siste tiår utenfor Forvaltningsområde 10. Flere av disse er skutt av forskere, og noen er skutt av turister og guider. Ferdsel av folk inn i sentrale isbjørnområder kan skape konfliktsituasjoner som er fatale for isbjørn eller mennesker, så grundig opplæring og bruk av riktig utstyr for å skremme isbjørner er viktig.

Om overvåkingen

Det er viktig å følge utviklingen i antall individuelle reisende i områder på Svalbard med meldeplikt, det vil si utenfor Forvaltningsområde 10 (som omfatter Nordenskiöld Land, Dickson Land, Bünsow Land, deler av Sabine Land og nærområdet til Ny-Ålesund samt turer på fjordisen og kortvarige ilandstigninger fra båt i Isfjorden, Van Mijenfjorden og Kongsfjorden).

Tidsserien gir en indikasjon på antallet og spredningen av individuelle reisende ut i de avsidesliggende områdene langt unna bosetningene.

Steder og områder

 • Svalbard
  Utenfor Forvaltningsområde 10

Forhold til annen overvåking

Overvåkingsprogram

 • Ingen

Internasjonale miljøavtaler

 • Ingen

Frivillig internasjonalt samarbeid

 • Ingen

Relatert overvåking

 • Ingen

Videre lesning

Lenker

Publikasjoner

 1. Evenset, A., N Christensen, G. 2011. Environmental impacts of expedition cruise traffic around SvalbardAkvaplan-niva rapport nr 4823 – 1. Tromsø: Akvaplan-niva AS. 170 pp.
 2. Hagen, D., Eide, N.E., Fangel, K., Flyen, A.C., & Vistad, O.I. (2012). Sårbarhetsvurdering og bruk av lokaliteter på SvalbardNINA Rapport 785. Trondheim/Lillehammer/Oslo: Norsk institutt for naturforskning. 110 pp. https://doi.org/11250/2642884.
 3. Overrein, Ø. (2002). Virkninger av motorferdsel på fauna og vegetasjon. Kunnskapsstatus med relevans for SvalbardRapportserie 115. Norsk Polarinstitutt. 28 pp. https://doi.org/11250/173284.
 4. Overrein, Ø. (ed.) (2010). MOSJ-rapport – FerdselKortrapport no. 015. Norsk Polarinstitutt. 24 pp. https://doi.org/11250/173001.
 5. Vistad, O.I., Eide, N.E., Hagen, D., Erikstad, L., & Landa, A.M. (2008). Miljøeffekter av ferdsel og turisme i Arktis – en litteratur– og forstudie med vekt på SvalbardNINA Rapport 316. 124 pp. https://doi.org/11250/2458892.