Indikatorene for dyrelivet i havet (på fagspråk: marin fauna) sier noe om tilstanden i det marine dyrelivet på Svalbard, Bjørnøya og Jan Mayen og i havområdene rundt. Overvåkingen omfatter sjøfugl, sjøpattedyr, kommersielt utnyttede fiskebestander og dyreplankton.